Als u zich opgeeft voor een opleiding, training of cursus van De Leerpiramide gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Leerpiramide (ingeschreven bij de KvK als Juf Joke, hierna “De Leerpiramide”) en de opdrachtgever/cursist (hierna “de opdrachtgever”) betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “cursus”.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als De Leerpiramide en de opdrachtgever deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming
De overeenkomst tussen De Leerpiramide en de opdrachtgever komt tot stand door:
•    ofwel schriftelijke bevestiging van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever,
•    ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier,
•    ofwel door een schriftelijke bevestiging van De Leerpiramide aan de opdrachtgever na een telefonische aanmelding.

Artikel 3. Annulering
3.1 Annulering online training
De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door De Leerpiramide. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:
– bij annulering voordat de eerste trainingsvideo is gestart worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht;
– annulering nadat de eerste trainingsvideo is gestart is niet mogelijk;
Ingeval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
3.2 Annulering offline training
De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door De Leerpiramide. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:
– bij annulering meer dan 3 weken voor aanvang van de cursus worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht;
– bij annulering minder dan 3 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursuskosten als annuleringskosten in rekening gebracht;
Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij De Leerpiramide aanmelden.
Ingeval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is niet toegestaan.

Artikel 4. Annulering De Leerpiramide
De Leerpiramide kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 5. Prijzen
De prijzen voor cursussen zijn onder voorbehoud. De Leerpiramide heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 6. Facturering
De cursus dient voor aanvang te zijn betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Artikel 7. Incasso
Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 8. Auteursrecht
Het auteursrecht op door De Leerpiramide uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij De Leerpiramide, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van De Leerpiramide mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. De Leerpiramide heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen De Leerpiramide en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Leeuwarden.
Burgum, 1 januari 2017